Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Samen voor de scheiding

29 november 2010

DGMR en Efectis werken al sinds begin vorig jaar formeei samen. Maar de samenwerking is er een stuk intensiever op geworden met de gezamenlijke expertbeoordeling van (samengestelde) brandwerende scheidingsconstructies. Veel brandscheidingen in gebouwen bestaan uit verschillende componenten van verschillende materialen, bijvoorbeeld een wand van glas met dubbele draaideuren van plaatmateriaal. Wanneer de onderdelen van zo’n puiconstructie afzonderlijk voldoende brandwerend zijn, hoeft het niet altijd zo te zijn dat ook de constructie als geheel aan de brandwerendheidseisen voldoet. Bovendien kan (onoordeelkundige) aanpassing van één onderdeel consequenties hebben voor de complete brandscheiding. Dit soort discrepanties komen niet meer voor, als over enige tijd de CE-markering verplicht is. Dan moeten fabrikanten van producten niet alleen informatie verstrekken over producteigenschappen en -prestaties, maar ook over de verwerking in een ‘totaalproduct’ zoals een brandwerende pui. Om de kwaliteit van de beide processen te waarborgen, gaat VROM enkele Europese Notified Bodies in de arm nemen: erkende, certificerende instellingen en onderzoekslaboratoria zoals Efectis Nederland. Zolang CE-markering nog niet is vereist, verdient elke (samengestelde) scheidingsconstructie een inhoudelijke beoordeling, zo menen DGMR en Efectis. Zo’n beoordeling gebeurt aan de hand van de bestaande testrapporten (van de individuele onderdelen) of van de eigenschappen van de constructie óf een combinatie hiervan. Bij positief resultaat volgt een conformiteitsverklaring waarin vastligt dat de brandwerendheid van de constructie correspondeert met de eisen volgens NEN 6069:2005 bijlage A. Bij de beoordeling worden de bestaande Europese testnormen gehanteerd. In de nabije toekomst zijn tevens de zogeheten Extended Applications inzetbaar. Deze EXAP’s – op dit moment in wording – maken verdere uitbreiding van het toepassingsgebied van geteste materialen en constructies mogelijk. De conformiteitsverklaring kan als goedkeuringsdocument worden ingeleverd bij bouwtoezicht of brandweer in de gemeente.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey