Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Voortaan Fire Safety Engineering

2 december 2011

In geheel of gedeeltelijk open parkeergarages, zo blijkt uit praktijkonderzoek, verloopt een brand aanzienlijk anders dan de standaardbrand. Vaak begint zo'n parkeergaragebrand iets feller, maar al snel daarna zet een sterke temperatuurdaling in als gevolg van de convectie van warme lucht en rook via de openingen in gevels of dak naar buiten. Bovendien blijft de brand doorgaans lokaal. Vrijwel nooit staat de gehele garage met vele of alle auto’s tegelijkertijd in brand.

Dat alles brengt met zich mee dat de stalen draagconstructie van de garage tijdens de brand slechts gering opwarmt en niet of nauwelijks draagkracht verliest. Het gevaar op bezwijken van de draagconstructie is eigenlijk louter theoretisch. De traditionele methode om de brandwerendheid van constructies te bepalen – aan de hand van de standaardbrand (volledig ontwikkelde compartimentsbrand) – is voor dit type gebouwen dan ook weinig doeltreffend en efficiënt. Het is niet ondenkbaar dat, bij gebruik van deze methode, de staalconstructie een volledige brandwerende bescherming krijgt toebedeeld, terwijl in werkelijkheid minder of zelfs geen bescherming afdoende is. Een realistischer alternatief is de methodiek van structural Fire Safety Engineering (FSE) met natuurlijk brand. Hierbij wordt met behulp van fysische modellen de wérkelijke ontwikkeling van brand in de garage en de thermische en mechanische respons van de staalconstructie bepaald.

Wie met FSE aan de slag wil, kan al terecht bij de NEN-EN 1991-1-2 met Nationale Bijlage en de NEN 6055 ‘Thermische belasting op basis van het natuurlijk brandconconcept’. Verder valt inspiratie te putten uit geslaagde FSE-toepassingen bij stalen parkeergarages als die van High Tech Campus Philips, Eindhoven (door DGMR), Medimall, Rotterdam (door Adviesbureau Hamerlinck en Cauberg Huygen) en de garage bij het toekomstige hoofdkantoor van Siemens, Hengelo (door Adviesburo Nieman).

Aan dit pakket voegt Bouwen met Staal nu de richtlijn Brandveiligheid stalen parkeergarages toe. Deze 32 pagina’s tellende publicatie biedt ontwerpers en adviseurs praktische handvatten voor structural FSE bij natuurlijk geventileerde garages. De publicatie vormt de nadere, ‘stalen’ uitwerking van de NEN-EN 1991-1-2, met daarin de methode voor het berekenen van de thermische en mechanische respons van constructies bij brand. Na een schets van het wettelijk kader, toepassingsgebied en de koppeling van de brandwerendheidseisen met de bepalingsmethode gaat de richtlijn in op brandscenario’s en -modellering, mechanische belasting op de constructie tijdens brand, en de thermische en mechanische respons van de staalconstructie. Voor het uitwerken van het constructief ontwerp ‘op brand’ is een handig stappenplan bijgevoegd.

De richtlijn is samengesteld onder auspiciën van de Technische Commissie Brandveiligheid van staalconstructies (TC 3) van Bouwen met Staal. Hierin komen brandonderzoekers, adviseurs en constructeurs samen om het brandveilig gebruik van staal in de bouw te bevorderen.

• De Richtlijn Brandveiligheid stalen parkeergarages (november 2011) is hier gratis te downloaden. Algemene informatie over Fire Safety Engineering staat op deze website onder de button FSE.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey