Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

FSE grote brandcompartimenten genormaliseerd

18 februari 2014

Het NEN heeft het ontwerp gepubliceerd van NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote compartimenten, risicobenadering’. Met deze norm krijgt risico-analyse met (eventuele) inzet van fysische brandmodellen haar nadere verankering in de bouwregelgeving als het gaat om grote brandcompartimenten van utiliteits- en industriegebouwen, zowel nieuw als bestaand.

De NEN 6079 biedt een probabilistische methode voor het bepalen van brandbeperking en -beheersing bij compartimenten die groter zijn dan de maxima die het Bouwbesluit voorschrijft (grenswaarden-overschrijdend). Op grond van het gelijkwaardigheidsbeginsel in het Bouwbesluit 2012 (artikel 1.3) is met de nieuwe norm vast te stellen of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eisen voor het beperken van brandoverslag naar de aangrenzende, al of niet fictieve bebouwing. Daarbij sluit de NEN aan op artikel 2.81/2.87 van het Bouwbesluit.

Het volledig probabilitische karakter van de methode maakt het mogelijk om de diverse bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen (en de effectiviteit daarvan) voor het voorkomen van het ontstaan en de uitbreiding van brand, mee te wegen in het totale brandrisico. Hierin is het beperken van de omvang van een compartiment één van de eventuele opties en niet langer een doel op zich. Dat past ook weer bij bedoeling van de Bouwbesluit-artikelen 2.81/2.87 die aangeven dat compartimentering dient ter ondersteuning van de vluchtveiligheid. Als de vluchtveiligheid gegarandeerd is en de kans op branduitbreiding naar belendende gebouwen is nihil, dan is het opdelen van het gebouw in brandcompartimenten eigenlijk niet nodig.

De NEN 6079 is familie van de NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote compartimenten’, die onlangs eveneens in ontwerp is verschenen. Deze norm levert maatregelpakketten waarmee (onder voorwaarden) grotere brandcompartimenten mogelijk zijn. In de norm zijn de bestaande methoden Beheersbaarheid van Brand 2007 van het ministerie van BiZA en de Handreiking grote brandcompartimenten 2003 van VROM (nu: M&I) samengevoegd, inclusief belangrijke inhoudelijke wijzigingen. De NEN 6060-methode is hiermee in beginsel geen FSE-methode, maar laat in vergelijking met Beheersbaarheid van Brand en de Handreiking wel aanzienlijk meer ruimte aan projectspecifieke brandveiligheidsconcepten en -voorzieningen.
Het commentaar op de ontwerp-NEN 6060 wordt op dit moment verwerkt. Op- en aanmerkingen op het ontwerp van de NEN 6079 zijn tót 17 mei a.s. in te dienen op
www.normontwerpen.nen.nl

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey