Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

NEN 6060 brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd

18 september 2015

Bij NEN is NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ verschenen. De norm is de vertaling en tegelijkertijd herziening van het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’, in 2007 uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ van het Ministerie van VROM, eveneens uit 2007. De definitieve NEN 6060 vervangt het normontwerp van 2013.

NEN 6060:2015 biedt in het kader van het gelijkwaardigheidsartikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 een methode met maatregelpakketten voor het bepalen van de brandveiligheid van brandcompartimenten die de grenswaarden van het Bouwbesluit overschrijden. Hierdoor is een brandveiligheidsniveau haalbaar dat correspondeert met de prestatie-eisen voor ‘gewone’ brandcompartimenten in het Bouwbesluit (gelijkwaardigheid). De norm biedt vier pakketten (I t/m IV) voor het beperken van de uitbreiding van brand. Op het aspect ‘vluchtroutes’ zijn zes pakketten opgenomen, voor de gelijkwaardige invulling van de toelaatbare loopafstand tot de uitgang van het brandcompartiment.

De nieuwe norm is te gebruiken bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw, maar dan uitsluitend voor ‘niet-slaapfuncties’. Buiten het toepassingsgebied vallen brandcompartimenten waarin wordt overnacht (zoals bij woningen en hotels) en brandcompartimenten waarin niet-zelfredzame personen vertoeven (ziekenhuizen, verpleeghuizen). De uitzondering hierop is maatregelpakket IV (sprinklers). Gebruik van de norm kan in de praktijk met zich mee brengen dat de betrokken brandcompartimenten onderhevig zijn aan een gebruiksbeperking.

Net als bij Beheersbaarheid van brand 2007 wordt de maximale grootte van een brandcompartiment volgens NEN 6060 bepaald met een berekening van de vuurlast. Hierin zijn de effecten van installatietechnische maatregelen (zoals een sprinklerinstallatie, of rook- en warmteafvoersysteem) verdisconteerd. In vergelijking met Beheersbaarheid van brand maakt de nieuwe norm nu helder onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw en de verschillende gebouwfuncties. Daarnaast sluit de norm aan op de huídige Bouwbesluit-waarden voor de omvang van brandcompartimenten. (Zo zijn volgens Bouwbesluit 2012 bij nieuwbouw van industriefuncties brandcompartimenten tot 2.500 m2 toegestaan. In het Bouwbesluit 2003 was dat 1.000 m2). Deze twee verbeteringen brengen met zich mee dat bij nieuwe industriële gebouwen ook een hogere vuurlast mag worden aangehouden dan bij andere functies.

Ook de toepassing van een sprinklerinstallatie wordt in de nieuwe norm beter gewaardeerd. Hierdoor kan in een compartiment mét sprinklers worden uitgegaan van een hogere vuurbelasting dan in een compartiment van dezelfde grootte, zónder sprinklers.

De methode voor het bepalen van de weerstand tegen brandoverslag (vanuit grote compartimenten) in de nieuwe norm sluit, vergeleken met Beheersbaarheid van Brand, beter aan bij NEN 6068 (voor kleine compartimenten).

De zes maatregelpakketten voor veilig vluchten bieden handvatten voor gelijkwaardige ontvluchtingsmogelijkheden binnen een groot brandcompartiment.

De bepalingsmethode van NEN 6060 is geënt op op het eenvoudige principe dat 1 kg hout per m2 1 minuut brandt, zonder het specifieke risico van de brandbare materialen, omstandigheden en activiteiten te beoordelen. Voor het bepalen van de brandveiligheid van grote compartimenten op grond van brandrisico’s (met het daadwerkelijk in kaart brengen van de risico’s in de verschillende stadia van brandontwikkeling en mogelijk inzet van fysische brandmodellen) dient NEN 6079. Deze norm is in februari 2014 als ontwerp uitgebracht en verschijnt naar verwachting eind 2015 als definitieve norm.

Met de NEN 6060 en NEN 6079 beschikken ontwerpers en adviseurs nu over een doortimmerd en up-to-date instrumentarium voor het bedenken en onderbouwen van gelijkwaardige brandveiligheidsoplossingen voor grote brandcompartimenten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is voornemens de beide normen voor nieuwbouw aan te sturen vanuit het Bouwbesluit.

Aan beide normen is meegewerkt door vertegenwoordigers van onder meer brandadviesbureaus, brandweer en Bouwen met Staal.

  • Foto: Werkgebouw Zuid, gemeente Apeldoorn (Courage Architecten en Mies Architectuur), foto: Ian Beck.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey