Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Ministerraad akkoord met wetsvoorstel kwaliteitsborging bouw

18 mei 2015

De ministerraad heeft afgelopen week ingestemd met het voorstel voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het voorstel, afkomstig van minister Blok van Wonen en Rijksdienst, gaat nu voor advies naar de Raad van State. Bij indiening bij de Tweede Kamer worden de tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State openbaar. De consultatieversie van het voorstel van 25 juni 2014 is voor een ieder toegankelijk op www.internetconsultatie.nl
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat vanaf volgend jaar de kaders bieden voor een nieuw stelsel van kwaliteitsborging van diverse categorieën bouwwerken in ons land. Het huidige systeem is volgens het Rijk toe aan herziening vanwege de toegenomen complexiteit binnen de bouw (bouwprocessen, bouworganisatievormen, contractvormen), de onheldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden én de noodzaak tot positieve prikkels voor bedrijven in de bouwsector.

Kern van het nieuwe stelsel is dat private partijen in de bouw, zoals bouwondernemingen, architecten- of ingenieursbureaus, de kwaliteitsbewaking in veel gevallen overnemen van de gemeenten. Als het bouwwerk onder het stelsel valt, wordt de private partij (als aanvrager van de bouwvergunning) zelf verantwoordelijk voor de toetsing van het bouwplan aan de bouwtechnische eisen in het Bouwbesluit. Ook de kwaliteitscontrole tijdens de bouw is aan de private partij. De gemeente beperkt zich tot het verstrekken van de vergunning. Daarbij blijft de gemeente het bouwplan wel toetsen op het bestemmingsplan, lokale welstandseisen en de veiligheid voor de omgeving. Ook controleert de gemeenten of de private bouwpartij werkt met het juiste, ‘toegelaten’ borgingsinstrument. De private partij kiest zo’n borgingsinstrument afhankelijk van de ‘gevolgklasse’ waartoe het bouwwerk behoort. Zo is voor een bouwplan in gevolgklasse 3 (bijvoorbeeld voor relatief complexe hoogbouw) een zwaarder instrument vereist dan voor een plan in gevolgklasse 1 (bijvoorbeeld nieuwbouw van grondgebonden woningen). Het borgingsinstrument stelt de voorwaarden aan het bouwproces, de toepassing van bouwproducten en de inzet van bouwpersoneel. Een onafhankelijke, publieke toelatingsorganisatie gaat nader beoordelen of het borgingsinstrument inderdaad voldoet.

Vanaf volgend jaar treedt de wet gefaseerd in werking, te beginnen met eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. Op dit moment wordt onder aanvoering van het Instituut voor Bouwkwaliteit nog gewerkt aan verdere uitwerking van het systeem. Zo is de toelatingsorganisatie nog in oprichting en ook de borgingsinstrumenten zijn nog niet voor handen. Deze instrumenten moeten door de private partijen zelf worden ontwikkeld, bijvoorbeeld middels certificering of erkenning. Het Constructeursregister haakt hier op in met het initiatief tot een ‘Register Bouwbesluitdeskundige’. Dit register gaat inzichtelijk maken welke personen en bedrijven aantoonbaar, valide kennis en kunde bezitten in het toetsen van de kwaliteit van bouwwerken. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt welke kwaliteitsborger met welk(e) borgingsinstrument(en) kan werken. De initiërende organisaties achter het Constructeursregister, Bouwen met Staal en Betonvereniging, doen momenteel samen met het Instituut voor Bouwkwaliteit onderzoek naar de animo voor een bouwbreed gedragen Register Bouwbesluitdeskundige. Bouwgerelateerde organisaties die willen participeren, kunnen reageren via info@constructeursregister.nl of tel.(088) 400 85 21 (Gerda Hoogendijk).

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey