Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Nieuwe richtlijn risicobenadering brandveiligheid parkeergarages

2 maart 2015

VEBON, de branche-organisatie voor ondernemers in beveiliging, introduceert de ‘praktijkrichtlijn Risicobenadering brandveiligheid parkeergarages’. Aanleiding voor de publicatie is het intrekken, twee jaar geleden, door Brandweer Nederland van de ‘Concept praktijkrichtlijn voor mechanisch geventileerde parkeergarages met een gebruiksoppervlak groter dan 1.000 m2’. Deze concept-richtlijn uit 2002 is weliswaar altijd een concept gebleven, maar in veel gemeenten al jaren in gebruik bij het beoordelen van gelijkwaardige oplossingen van de brandveiligheid van grote parkeerfaciliteiten. Nu Brandweer Nederland afstand heeft genomen van de richtlijn, ontstaat een ongewenste diversiteit in beoordelingen, meent VEBON. Of sprake is van gelijkwaardigheid volgens het gelijkwaardigheidsartikel in het Bouwbesluit, is bij een integrale brandveiligheidsbenadering ook lastig vast te stellen zónder nadere handreiking.

Het antwoord van de branche-organisatie is een nieuwe praktijkrichtlijn die aansluit op de centrale brandveiligheidsdoelen van de overheid in het Bouwbesluit 2012: het beperken van de kans op slachtoffers en het beperken van de schade aan bouwwerken op andere percelen. Daarnaast wordt ook een derde doel, afkomstig uit de regelgeving voor brandweerzorg, geërbiedigd: het maximaliseren van de kans op een veilig en effectief optreden bij brand door brandweer en andere hulpverleners, zoals ambulance en bedrijfshulpverlening.

Op grond van deze doelstellingen, de grootte van de bebouwing, het schade- en letselrisico en de evacuatie-opties presenteert de richtlijn een risicomatrix waarbinnen een vergunningaanvrager, zijn adviseur en het bevoegd gezag na gezamenlijk beraad en afstemming een parkeergarage kunnen indelen. De matrix kent drie risicoklassen. Hoe hoger de klasse, des te urgent is de noodzaak om brandveiligheidsmaatregelen te treffen. In risicoklasse 2 valt bijvoorbeeld een grote garage met hoog schaderisico, maar met een relatief beperkt risico op letsel. Vanuit deze garage is zelfstandig vluchten mogelijk. Een grote garage met hoog schaderisico én hoog letselrisico komt in risicoklasse 3. Ontvluchten vanuit de garage of nét buiten de garage (bijvoorbeeld vanuit aangrenzende gebouwdelen) kan uitsluitend met behulp van de brandweer. Parkeergarages in deze hoogste veiligheidsklasse zijn dikwijls garages bij (naast/boven/onder) ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, maar ook bij grootschalige winkelcomplexen of bijeenkomstgebouwen.

De matrix is overigens geen doel op zich, maar vooral een hulpmiddel voor ontwerpers, adviseurs en toetsers om consensus te bereiken over de precieze risicobenadering in het project. Voor de uitwerking ervan biedt de richtlijn vervolgens keuze aan onderling samenhangende voorzieningen – ‘maatregelpakketten’ – op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiliging en de inzet van de BHV en de brandweer en andere externe hulpdiensten.

De richtlijn is toepasbaar op alle typen parkeergarages, uitgezonderd parkeergarages met een (half)automatisch parkeersysteem. De wens voor een gelijkwaardige brandveiligheidsoplossing kan zich voordoen bij garages die de grenswaarden van het Bouwbesluit 2012 overschrijden: meer dan 1.000 m2 bij nieuwbouw en meer dan 3.000 m2 voor bestaande bouw.

  • De praktijkrichtlijn Risicobenadering brandveiligheid parkeergarages is hier gratis te downloaden.
  • De VEBON-richtlijn heeft een metgezel in de richtlijn ‘Brandveiligheid stalen parkeergarages’ van Bouwen met Staal. Deze richtlijn, gepubliceerd in november 2011, levert handvatten bij Fire Safety Engineering van geheel of gedeeltelijk open, natuurlijk geventileerde parkeergebouwen. Klik hier voor kosteloos downloaden.
  • Foto: parkeergarage supermarkt Supercoop, Spijkenisse (UN Studio, JVZ Ingenieurs).
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey