Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

Nieuwe norm voor mechanisch geventileerde parkeergarages

29 februari 2012

De meeste parkeergarages die vandaag de dag in ons land worden gebouwd, zijn groter dan 1.000 m2. Deze grotere garages moeten volgens het Bouwbesluit worden opgedeeld in brandcompartimenten van maximaal 1.000 m2. Zo’n compartiment is goed voor zo’n 40 auto’s. Eigenaren en gemeentelijke brandweerkorpsen voelen vaak weinig voor zo’n splitsing in kleinere compartimenten, uit het oogpunt van praktisch beheer en van brandveiligheid (en dan vooral de beheersbaarheid van brand en brandbestrijding). Ze zien de garage het liefst als één brandcompartiment.

Compartimenten groter dan 1.000 m2 zijn vaak toegestaan, mits gelijkwaardige veiligheid wordt aangetoond. Hiertoe zijn (extra) brandveiligheidsmaatregelen doorgaans onontkoombaar. Een van de gebruikelijke voorziening is een rookbeheersingssysteem. Tijdens brand zorgt dit systeem voor beperking van verspreiding van rook en verwijdering van rook en warmte. Daarmee levert de installatie een belangrijke bijdrage aan het snel en veilig vluchten, het redden van slachtoffers en het bestrijden van de brand in een zo vroeg mogelijk stadium.

Voor de juiste inzet van een rookbeheersingssysteem is bij het NEN sinds kort NEN 6098 verkrijgbaar. Deze norm biedt niet alleen de criteria voor het toetsen van rookbeheersingssystemen in mechanisch geventileerde (‘gesloten’) parkeergarages. Ook worden richtlijnen verstrekt voor het vastleggen van veiligheidsniveaus. De norm formuleert drie prestatie-eisen die al of niet gecombineerd zijn toe te passen: de rookverspreiding moet beperkt blijven tot 10.000 m2, in parkeergarages groter dan 2.500 m2 moet ‘zicht op de brand’ zijn én de condities voor nacontrole moeten voldoende zijn. Hiermee voorziet de norm in de behoefte binnen de ontwerp- en toetsingspraktijk aan uniformiteit in eisen. Het Landelijk Netwerk Brandpreventie (LNB) haakt hierop in door haar herziene, binnenkort te publiceren "Praktijkrichtlijn (aanvullende) Brandveiligheidseisen op het Bouwbesluit voor Mechanisch geventileerde parkeergarages met een gebruiksoppervlakte groter dan 1.000 m2" direct te laten doorverwijzen naar de NEN 6098, als het gaat om rookbeheersing in gesloten garages. Voor overige eisen, zoals voor branddetectie, zijn veiligheidsregio’s nog altijd vrij om hun eigen regels en inzichten hanteren.

De NEN 6098 dekt alle mechanische parkeergarages met voor elke auto circa 25 m2 gebruiksoppervlakte. Automatische en semi-automatische parkeergarages behoren niet tot het toepassingsgebied. Inmiddels wordt gewerkt aan een Europese norm voor mechanisch geventileerde parkeergarages. Deze norm treedt naar verwachting over enkele jaren in werking en vervangt dan de nationale 6098.

  • NEN 6098 is te bestellen bij het NEN op www.nen.nl