Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Parkeergarages
Gevels

Gevels

Bovengrondse, open parkeergarages moeten voldoen aan de volgende voorwaarden in NEN 2443:

  • tenminste twee tegenover elkaar gelegen gevels zijn voorzien van (niet-afsluitbare) openingen;
  • deze twee tegenover elkaar gelegen gevels staan maximaal 54 m uit elkaar;
  • de laagste vloer ligt ≤ 1,3 m onder het maaiveld;
  • de openingen in de gevels zijn per verblijfsgebied (verdieping) ≥ 1/3 van het oppervlak van alle gevels en wanden die dat verblijfsgebied begrenzen óf de openingen in de twee tegenover elkaar gelegen gevels zijn in elk van deze gevels ≥ 2,5% van de bruto vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied én
  • de ventilatie – bepaald volgens NEN 1087 – bedraagt minimaal 3.10-3 m3/s per m2 gebruiksoppervlak (dit is tevens een Bouwbesluiteis).

Bepalen brandwerendheid
Open gevels zijn niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de parkeergarage dicht bij belendende bebouwing staat. In dat geval moet de gevel brandwerend zijn om brandoverslag te voorkomen. Hoe dicht het nieuwe gebouw bij het naastgelegen (bestaande) gebouw mag staan om de gevels van de nieuwbouw open uit te voeren, is niet eenduidig te bepalen. Deze 'veilige afstand' is niet vast te stellen met de voorliggende norm, NEN 6068.
Wel is een methode te hanteren die gelijkwaardig is aan de standaard bepalingsmethode in NEN 6068. Bij deze methode wordt de straling berekend met behulp van het stralingsmodel uit bijlage D.3.4 van NEN 6068. Hierbij is een stralingsvlak gelijk aan de hoogte van de gevelopening en aan een breedte van 10 m (ongeveer 4 brandende auto’s). De straling op gevelopeningen in het belendende gebouw mag dan niet hoger zijn dan 15 kW/m2. De veilige afstand dient minimaal 5 m te zijn. Is de ontvangen straling hoger, dan is voor de nieuwbouw een brandwerende gevel nodig.
Staan het naastgelegen pand en de nieuwbouw samen op eigen perceel, dan kan de brandwerendheid van de (dichte) gevel van dat pand worden benut en hoeven geen eisen te worden gesteld aan de (open) gevel van nieuwbouw.

Spiegelsymmetrie
Staat het naastgelegen gebouw op een buurperceel, dan is spiegelsymmetrie van toepassing: het spiegelen van de geometrie én eigenschappen van de gevel om de perceelsgrens (óf het hart van de openbare weg, groen of water).
Wanneer de (gespiegelde) gevel 30 minuten brandwerend is van buiten naar binnen wordt voldaan aan de eis van 60 minuten WBDBO zónder consequenties voor de draagconstructie van het gebouw. Valt de keuze op een gevel met 30 minuten brandwerendheid van binnen naar buiten, dan heeft dat wel gevolgen voor de draagconstructie.
Als de gevel óp de perceelsgrens staat, is sprake van branddoorslag in plaats van brandoverslag. De brandwerendheid van de gevel van binnen naar buiten en die van buiten naar binnen dienen opgeteld 60 minuten zijn. Dat kan 30-30 zijn, maar ook 60-0 of 0-60; klik hier voor verdere toelichting.

Foto: gevel parkeergarage Greenpark, Westblaak, Rotterdam (Architektenburo Kühne & Co, © Edwin Prins.