Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Eisen vluchten

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de maximale lengte van de vluchtroute in een hal. De vluchtroute hangt af van het aantal personen.

Voor een industriefunctie met meer dan 30 m2 per persoon geldt een (gecorrigeerde) loopafstand van maximaal 40 m. Deze afstand moet worden geprojecteerd in een rechte lijn (in vogelvlucht) tot aan de deur. Door de uitgangen zorgvuldig te ontwerpen, kan goed aan de eis aan de maximale lengte van de vluchtroute worden voldaan zonder dat eisen worden gesteld aan de brandwerendheid van de draagconstructie.

Als de kenmerkende functie van de hal de opslag is van goederen, mag de maximale lengte van de vluchtroute worden vermenigvuldigd met een factor 1,5. De maximale loopafstand bedraagt in dat geval 60 m. Bij deze loopafstand moet dan rekening zijn gehouden met de indeling van de opslag en de positionering van de opslagstellingen: het gaat hier dan om de werkelijke loopafstand!

Als een hal kantoorruimten bevat, bijvoorbeeld op de verdieping, gelden voor die ruimten kleinere vluchtafstanden. Kantoren hebben een bezetting van 12–30 m2 per persoon. Hiervoor gelden vluchtafstanden (in vogelvlucht) van 30 m. Beschermde vluchtroutes zijn niet vereist, indien het vluchten naar buiten mogelijk is vanuit elk punt en binnen de vereiste afstand van 30 m, eventueel via noodtrappen. Dit is natuurlijk afhankelijk van aantal en plaats van trappen en buitendeuren.

Subbrandcompartimenten

Als bij brand, vanwege rookontwikkeling en -verspreiding, de vluchtafstanden te groot worden, moet een hal of een brandcompartiment in die hal worden opgedeeld in subbrandcompartimenten.

De rookscheiding tussen twee subbrandcompartimenten moet voldoen aan 20 minuten wbdbo op het criterium afdichting. Vanaf de rookscheiding verloopt het vluchten naar buiten via een beschermde vluchtroute.

Door voldoende uitgangen is het bij hallen vaak mogelijk rechtstreeks naar buiten te vluchten, bínnen de vereiste afstand van doorgaans 40 m. Beschermde vluchtroutes zijn niet dan vereist en subbrandcompartimenten en -scheidingen overbodig. En de draagconstructie hoeft niet 30 minuten brandwerend te zijn, vanwege het instandhouden van de beschermde vluchtroute.

Bij vluchtafstanden die de vereiste afstand te boven gaan, zijn subbrandcompartimenten wél nodig. Bij instorten van een subbrandcompartiment moet de beschermde vluchtroute in het andere compartiment bruikbaar blijven. Dit kan door de constructies van de twee subbrandcompartimenten onafhankelijk van elkaar te maken óf door beide constructies 30 minuten brandwerend uit te voeren. Het idee dat de constructie van een subbrandcompartiment 30 minuten brandwerend moet zijn bij een brand in datzelfde subbrandcompartiment, berust op een misverstand. Het gaat erom dat het subbrandcompartiment 30 minuten bruikbaar blijft bij brand in een ánder subbrandcompartiment.

Grotere vluchtafstanden (gelijkwaardigheid)

Bij hoge en grote compartimenten zijn vaak langere vluchtafstanden toegestaan. Dan moet wel de gelijkwaardigheid worden aangetoond, bijvoorbeeld met de methode ‘vluchten uit grote compartimenten’. Een hulpmiddel daarbij biedt VRO met de Handreiking grote brandcompartimenten en het artikel naar aanleiding van de Handreiking in het vakblad Bouwen met Staal 200.

Grotere of soms onbeperkte vluchtafstanden zijn mogelijk bij het toepassen van een rook- en warmteafvoerinstallatie (rookluiken). Vaak zijn gemeenten bereid zo’n 50% grotere vluchtafstanden te accepteren zónder gelijkwaardigheidsberekening. Met zo'n berekening zijn, afhankelijk van het aantal rookluiken en het type brand, zelfs onbeperkte vluchtafstanden mogelijk.

Info en tools:

Project: bedrijfsgebouw Futurumshop, Apeldoorn (AReS architecten, foto's: Thea van den Heuvel).