Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Waarom FSE?

Het huidige systeem van classificatie in minuten (30, 60, 90, 120) geeft slechts een beeld van het gedrag tijdens een (standaardbrand) proef. Vaak wordt hierbij vergeten dat er slechts een zeer beperkte relatie bestaat met het gedrag van de gehele constructie en het aantal minuten weerstand tegen brand in een wérkelijke brand.

De brandwerendheid van een constructie bij een werkelijke brand kan (veel) hoger zijn, maar ook (veel) lager. In de proef (en in de standaardberekening) wordt de constructie níet verhinderd om uit te zetten en te vervormen. Bovendien is het beproefde constructiecomponent niet in interactie met de constructiedelen waaraan het in werkelijkheid vastzit.


Parkeergarage ziekenhuis Rijnstate (Arnhem).
FSE praktijkvoorbeeld – lees meer

Daarnaast is het werkelijke temperatuurverloop van een brand van zeer veel factoren afhankelijk en daarmee in beginsel altijd afwijkend van het temperatuurverloop tijdens de proef. Echte branden zijn in het begin doorgaans feller. Daarna nemen brandvermogen en -temperaturen relatief snel af, afhankelijk van de vuurbelasting en het brandverloop. Vooral de snellere temperatuurstijging in het begin resulteert bij sommige constructies in een ander, dikwijls ongunstiger brandgedrag dan bij een geleidelijke opwarming bij de standaardbrand.

Genuanceerd en efficiënt

Met FSE is brandgedrag van constructies meer genuanceerd en realistisch te beoordelen. Hierdoor is de (brand)veiligheid op een meer consistente, uitgebalanceerde manier verzekerd. Immers, naarmate het gedrag bij brand (van mensen, materialen, constructies enz.) op een meer realistische wijze in kaart kan worden gebracht, ontstaat ook een beter inzicht in de echte knelpunten voor de veiligheid en in de meest geëigende maatregelen om deze knelpunten weg te nemen.

Hierdoor is het beoogde brandveiligheidsniveau vaak haalbaar tegen lagere kosten dan bij een aanpak op basis van classificatie. Tegen dezelfde kosten is dikwijls een hoger veiligheidsniveau bereikbaar. En natuurlijk is ook een mengvorm mogelijk: een iets hoger niveau tegen iets lagere kosten, waarvan alle betrokkenen profijt hebben.

Inzicht en afstemming

De relatie tussen de veiligheidsdoelen en de veiligheidsmaatregelen is bij FSE duidelijk inzichtelijk te maken. Dit is gunstig voor draagvlak en acceptatie van de benodigde maatregelen. Vooral bij constructies met een soms kritisch brandgedrag zijn deze maatregelen beter op elkaar af te stemmen (bijvoorbeeld onbeklede staalconstructies bij sprinklers). Het resultaat is een economischer ontwerp en een meer rationele afweging van geschikte bouwsystemen en bouwmaterialen.

Deskundigheid en vertrouwen

Voorwaarde bij FSE is een grote(re) deskundigheid, zowel van de ontwerper als van de toetser bij brandweer of bouwtoezicht. Bovendien biedt FSE maatwerk. Bij wijziging van bijvoorbeeld de bouwkundige indeling of het gebruik van het gebouw kan dat tot andere conclusies leiden. Ten slotte is voldoende vertrouwen nodig in de nieuwe beoordelingsmethode en in de opties voor een efficiënte toepassing (zonder onnodig lange discussies).

Voor praktijktoepassingen dient informatie over FSE voldoende gevalideerd én eenvoudig toegankelijk te zijn. Dit kan door inbedding in de regelgeving (formalisering), het beschikbaar stellen van gebruiksvriendelijke ontwerptools, en voorlichting en advies.

Met de komst van de Eurocodes en bijbehorende ontwerptools, cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten zijn belangrijke stappen gezet op weg naar verantwoord gebruik van FSE in de projectpraktijk.

Warm aanbevolen