Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandoverslag bepalen

De weerstand tegen brandoverslag (wbo) wordt bepaald met een berekening volgens ->NEN 6068.

Aangenomen wordt dat brandoverslag optreedt als de stralingsbelasting op openingen in de ontvangende gevel meer dan 15 kW/m2 bedraagt. Deze stralingsbelasting wordt níet bereikt als de afstand tussen de openingen van het beschouwde brandcompartiment en het ‘ontvangende brandcompartiment’ groter is dan de ‘veilige afstand’. De straling is opgebouwd uit de straling dóór de openingen van het brandcompartiment en de straling vanuit de uitslaande vlammen.

Bij een berekening volgens NEN 6068 moeten de afmetingen van de brandruimte en van de openingen (van zowel de brandruimte als de ontvangende ruimte) goed worden gemodelleerd. Wordt de straling hoger dan 15 kW/m2, dan is er voldoende veilige afstand en krijgen de openingen een 30 minuten brandwerende uitvoering.

Voor het bepalen van de veilige afstand bestaan geen goede vuistregels. Bij brandoverslag wordt vaak een (30 minuten brandwerende) borstweringshoogte van 1 m aangehouden. Of deze afstand volstaat, hangt echter af van de situatie in het project. Soms is de vloerdikte als borstweringshoogte (200 à 400 mm) al voldoende; in enkele gevallen is zelfs 2 m niet toereikend. Het is dan ook verstandig om de berekeningen in een vroeg stadium van het project te maken.

Bij de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag volgens NEN 6068 worden gevelvlakken van floatglas gezien als ‘openingen’ (met een brandwerendheid kleiner dan 30 minuten). Floatglas (normaal, enkel of dubbel glas) is namelijk slechts enkele minuten brandwerend en dan ook niet bruikbaar in brandwerende (of rookwerende) scheidingen.

Niet-openingen gelden bij de berekening volgens de norm als 30 minuten brandwerend. Semi-openingen zijn tussen 5 en 30 minuten brandwerend, zie ->doorvalveilig glas.

Bij berekenen volgens NEN 6068 dient de afstand tussen openingen van tegenover elkaar gelegen gebouwen minimaal 5 m te zijn. Bij de beoordeling van overslag naar andere percelen gaat het Bouwbesluit uit van fictieve, identieke spiegelsymmetrische bebouwing op het andere perceel; zie ->spiegelsymmetrie. Ook de geveleigenschappen zijn gespiegeld. Wanneer de gevel nabij de perceelsgrens niet uit openingen bestaat, hetzij in de ene richting (van binnen naar buiten minimaal 30 minuten brandwerend), hetzij in de andere richting (van buiten naar binnen minimaal 30 minuten brandwerend), dan wordt voldaan aan de 60-minuten wbdbo-eis. De beoordeling ‘binnen-buiten’ en ‘buiten-binnen’ is niet gelijk, zie ->brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie.