Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies


Vivaldi-toren (Amsterdam).

Sprinklerinstallaties

Een sprinklerinstallatie beheerst de brand in een vroeg stadium en blust deze in veel gevallen. De branduitbreiding en brandschade blijven beperkt. De brandtemperaturen blijven relatief laag, de staaltemperatuur komt niet boven de 200 ˚C.

Bij toepassing van sprinklers kunnen de brandwerendheidseisen voor de hoofddraagconstructie en/of scheidingsconstructies (gevels, wanden en vloeren; in het kader van WBDBO) met 30 of 60 minuten omlaag en soms zelfs komen te vervallen.

In alle gevallen zijn een onbeschermde staalconstructie én besparingen op kosten van brandwerende voorzieningen mogelijk.
De gemeente verleent toestemming voor het verlagen van eisen op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel van het Bouwbesluit. Vaste regels bestaan niet. Daarom is vroeg overleg met gemeentelijk bouwzicht en brandweer aanbevolen.

In het sprinklercertificaat is desgewenst aan te tekenen dat de sprinklerinstallatie tevens dient voor het koelen van de staalconstructie.

In plaats van een reductie van de brandwerendseis voor de constructie, maken de nieuwe Europese normen het mogelijk om het effect van de sprinklerinstallatie in rekening te brengen op de constructieve veiligheid. Zie: FSE met natuurlijke branden – de methode.

warm aanbevolen


Centrale Bibliotheek TU (Delft).
Om grote open ruimten mogelijk te maken, is al bij het voorlopig ontwerp gekozen voor een sprinklerinstallatie. De sprinklertoepassing was reden om de eis van 120 minuten brandwerendheid (volgens Bouwbesluit 1992) geheel te schrappen. Alle staalconstructies bleven onbehandeld.


Kantoorgebouw Fifty Two Degrees (Nijmegen).
De toepassing van een sprinklerinstallatie leverde bij dit project geen verlaging van de brandwerendheidseis (van 60 minuten) op, maar wel een vergroting van de brandcompartimenten. De kantoortoren telt slechts twee compartimenten, de brandscheiding zit in de knik op de achtste verdieping. Op deze hoogte zijn in de gevel nog aanvullende brandwerende voorzieningen getroffen om de weerstand tegen brandoverslag te verhogen.

Warm aanbevolen

Ontwerpen

Dimensioneren

Regelgeving

  • NEN-EN 1991-1-2 Eurocode 1. Belastingen op constructies. Deel 1-2. Algemene belastingen. Belasting bij brand, 2011 + C1, 2011 en Nationale Bijlage, 2011
  • NEN-EN 1993-1-2 Eurocode 3. Ontwerp en berekening van staalconstructies. Deel 1-2. Algemene regels. Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2011 + C2, 2011 en Nationale Bijlage, 2007
  • NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 nl Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud, 2018
  • ISO 6182-10:2006 Fire protection - Automatic sprinkler systems - part 10: Requirements and test methods for domestic sprinklers

Richtlijnen

  • Voorschriften voor automatische Sprinklerinstallaties. CCV, Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid. De documenten zijn hier te downloaden.
  • Memorandum 59 'Sprinklers voor de woonomgeving'. (Richtlijnen voor ontwerp, aanleg en onderhoud van woningsprinklers). Bijlage bij 'Voorschriften voor automatische Sprinklerinstallaties', Nationaal Centrum voor Preventie. Het Memorandum is hier te downloaden.
  • Handreiking Certificatie Brandbeveiligingssystemen. (Richtlijnen voor inspectie en beoordeling van nieuwe en bestaande brandbeveiligingsinstallaties zoals brandmeld- en sprinklerinstallaties.) NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding). De publicatie is hier te downloaden.
  • Sprinklerinstallaties en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies. (Richtlijn voor het bepalen van de brandwerendheidseis (al of niet met reductie) voor de stalen (hoofd)draagconstructie bij toepassing van een sprinklersysteem. (VEBON-NOVB sectie Sprinklertechniek en Bouwen met Staal, juni 2017). De publicatie is hier te downloaden.

Publicaties

Artikelen

Projecten

Bedrijven