Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

Keuze bepalingsmethode


Standaard-brandkromme en natuurlijke brand.

Voor het bepalen van de brandwerendheid van constructies staan twee methoden ter beschikking: de standaard-brandkromme en de natuurlijke brand.

Standaardbrand-kromme
De meest gangbare methode is de standaard-brandkromme. Deze kromme geeft het gestandaardiseerde verband tussen tijd en temperatuur. De standaardbrand is een internationale afspraak voor het beoordelen en classificeren van constructies. Op de standaardbrand zijn de brandwerendheidseisen in het Bouwbesluit gebaseerd.
Kenmerk van de methode is dat de brandwerendheid van de constructie per constructiecomponent (b.v. kolom en ligger) wordt beoordeeld.

Voor het werken volgens de standaard-brandkromme biedt het BrandInformatieSysteem bij 'Dimensioneren' de onderdelen 4 tot en met 6. Met deze onderdelen is het mogelijk de kritieke staaltemperatuur en de benodigde brandwerende voorziening vast te stellen pér constructiecomponent: kolom (onderdeel 4). ligger (5), en stabiliteitselement (6).


Het verschil tussen de componentenbenadering bij de standaardbrand en de systeembenadering bij de natuurlijke brand. Een afzonderlijke ligger bezwijkt na 25 minuten, bij een temperatuur van 800 ˚C. Een ligger in een staalskelet met vloeren is na 120 minuten, bij 1050 ˚C, nog niet bezweken.

warm aanbevolen

Natuurlijke brand
De werkelijke situatie bij brand kan behoorlijk afwijken van de standaard-brand. De standaard-brandkromme geeft immers uitsluitend een realistisch beeld van een brand in relatief kleine ruimten (bijvoorbeeld een cellenkantoor) bij verbranding van een onbeperkte hoeveelheid brandbaar materiaal. Het werkelijke verloop van een brand heet 'natuurlijke brand'.

Het bepalen van de brandwerendheid van de constructie bij een natuurlijke brand kan aan de hand van de Eurocode NEN-EN 1991-1-2. Hierbij kunnen fysische modellen worden ingezet. Deze werkwijze is bekend onder de naam 'Fire Safety Engineering'.
Kenmerk van de natuurlijke brandmethode is dat de brandwerendheid van de constructie wordt bepaald door de constructie als geheel te beoordelen: als systeem in plaats van individuele/losse componenten.

Werken volgens de natuurlijke brand wordt over enige tijd ondersteund door onderdeel 7 van Dimensioneren.

Brandweerkazerne Berkel en Rodenrijs.
Berekeningen volgens het natuurlijk-brandconcept hebben aangetoond dat de stalen draagconstructie van het drielaagse gebouw geen brandwerende bescherming nodig heeft. De constructie – een portaal met vakwerken in het dakvlak – staat buiten het gebouw.

Warm aanbevolen

Ontwerpen

Dimensioneren

Fire Safety Engineering (FSE)

Projecten