Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies


Kantoorgebouw met woning Jacobs (Eindhoven).

Veilige benadering van de benuttingsgraad

De benuttingsgraad is veilig te benaderen met de reductiefactor op de belastingen.

Veilige benadering bij liggers
Neem als voorbeeld een vloerligger in een kantoorgebouw met ψ2 = 0,3, belast door een permanente belasting Grep en een veranderlijke belasting Qrep. Indien de ligger op sterkte is gedimensioneerd en bij kamertemperatuur juist voldoet (unity check gelijk aan 1,0), is de uitdrukking voor η:

 


Verband tussen de benuttingsgraad η van vloer- en dakliggers en de verhouding tussen de permanente en de veranderlijke belasting Grep/Qrep voor verschillende waarden van ψ2. Dit geldt bij volledige uitnutting van het profiel bij 20°C en is daarom een veilige benadering en bruikbaar als de dimensionering bij 20 °C nog niet bekend is. (Klik op plaatje voor uitvergroting).

Belastinggraad.pdf. PDF met tabel met de veilige waarden van de benuttingsgraad als functie van de verhouding Grep/Qrep bij verschillende combinatiefactoren ψ2 (verschillende gebruiksfuncties).

Veilige benadering bij kolommen

Voor centrisch belaste kolommen in geschoorde raamwerken met n bouwlagen, geldt als bovengrens voor de benuttingsgraad in kantoren (ψ2 = 0,3 voor brand en ψ0 = 0,5 voor de normale belastingcombinaties):

Voor twee bouwlagen zijn de formules voor kolommen en liggers aan elkaar gelijk.
Voor drie of meer bouwlagen is de benuttingsgraad voor kolommen hoger dan die voor liggers. Dat komt, omdat het maatgevende belastinggeval voor kolommen bij 20°C bestaat uit slechts twee bouwlagen volbelast plus een met de combinatiefactor ψ0 gereduceerde veranderlijke belasting op de overige bouwlagen. Het effect van de factor ψ neemt dus af bij een toenemend aantal bouwlagen en is geringer dan bij liggers.

De benuttingsgraad is in de praktijk meestal in de orde van grootte van 0,5. Deze waarde is kleiner dan uit de formules volgt. Vaak is er namelijk extra capaciteit aanwezig, bijvoorbeeld bij liggers doordat het doorbuigingscriterium maatgevend is, of bij kolommen doordat om praktische redenen hetzelfde profiel wordt toegepast over meerdere bouwlagen.
Ook mag bij brand vaak worden gerekend met een gereduceerde kniklengte  van de kolommen.