Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Certificering en controle

Sinds 2009 ontvangt de opdrachtgever/gebouweigenaar, mede in het kader van het Gebruiksbesluit, voor een sprinklerinstallatie twee certificaten: een productcertificaat en een inspectiecertificaat.

Productcertificaat

Het productcertificaat wordt éénmaal afgegeven bij oplevering van de nieuwe installatie en (vervolgens) jaarlijks bij onderhoud. Het certificaat toont aan dat de sprinklerinstallateur zijn werkzaamheden heeft verricht volgens het productcertificatieschema LPS 1233 van LPCB Nederland (Loss Prevention Certification Board), opgesteld i.s.m. het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid.

Aanleg en onderhoud dienen te worden uitgevoerd door een erkende sprinklerinstallateur. Deze installateurs zijn allemaal aangesloten bij VSI (Verenigde Sprinkler Installateurs). Zie VSI-ledenlijst.

Er bestaat onderscheid tussen een C- of D-certificaat en een B- of A-certificaat. C of D betreffen uitsluitend de beveiliging tegen brand ín de ruimte, eisen voor de scheiding tussen een gesprinklerd en een ongesprinklerd gebied blijven achterwege. Bij B of A is tevens de beveiliging tegen brand buiten de ruimte geregeld; voor de scheiding tussen gesprinklerde en ongesprinklerde ruimten geldt een wbdbo-eis van 60 minuten.

De eerste stap op weg naar een productcertificaat is het opstellen van een Eisendocument. Hierin liggen de doelstellingen, gelijkwaardigheden, gehanteerde voorschriften, gevarenklassen en gebruiksbepalingen vast.

Inspectiecertificaat

Het inspectiecertificaat toont aan dat de installatietechnische, bouwkundige en organisatorische voorzieningen bij de sprinklerinstallatie voldoen aan de vastgestelde uitgangspunten. Dit certificaat dient binnen 6 maanden na oplevering beschikbaar te zijn (na de eerste inspectiebeurt). Heruitgifte volgt na elke succesvolle halfjaarlijkse inspectieronde.

De inspecties worden gedaan aan de hand van het VBB 2009-inspectieschema van het CCV. De uitvoering berust bij erkende inspectie-instellingen. Ze zijn hiervoor geaccrediteerd door RvA (Raad voor Accreditatie), op grond van NEN-EN-ISO/IEC 17020.

Onafhankelijke controle
De controle op zowel ontwerp, aanleg als onderhoud van de installatie vindt onafhankelijk plaats, door LPCB Nederland (Loss Prevention Certification Board).

Informatie


Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey