Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Brandveilige hallen – nieuwbouw

Bouwen met Staal heeft deze maand de webtool brandveilige hallen – nieuwbouw gelanceerd. Met de tool op brandveiligmetstaal.nl kunt u stapsgewijs (en snel) de eisen bepalen voor de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van de nieuwe hal, de gevels, de eventuele brandwanden en het instandhouden van vluchtroutes. De tool is geschikt voor éénlaagse gebouwen, al of niet voorzien van een tussenvloer, met een industrie-, bijeenkomst-, winkel- of sportfunctie.

De brandwerendheidseisen worden bepaald aan de hand van uw antwoorden op vragen en opgaaf van gegevens over bijvoorbeeld de ligging van de hoogste verblijfsvloer, het gebruiksoppervlakte en de vuurbelasting.

De tool berekent de brandwerendheidseisen volgens Bouwbesluit 2012 en NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote compartimenten’. Met deze norm, gepubliceerd in 2015, is de brandveiligheid te bepalen van compartimenten die groter zijn dan het Bouwbesluit strikt genomen toestaat. Hierbij wordt een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 1.3) van het Bouwbesluit. De norm is te gebruiken bij bestaande bouw en nieuwbouw van industriële en utiliteitsgebouwen (niet-slaapfuncties). Bij toepassing van NEN 6060 kúnnen gebruiksbeperkingen voor de hal gelden.

NEN 6060 bepaalt de brandveiligheid van een groot compartiment op grond van de berekende vuurlast en toepassing van een maatregelpakket. Voor veilig vluchten bij brand geeft de norm keuze uit zes maatregelpakketten. Voor het beperken van branduitbreiding worden vier pakketten opgevoerd:

 • I basis
 • II rookdetectie en warmteafvoer
 • III bulkopslag
 • IV sprinkler

Hoe groot een compartiment mag worden en hoe lang de vluchtafstanden mogen zijn, hangt af van de pakketkeuze en de vuurlast.

De maximale vuurlast voor industriefuncties (nieuwbouw) bedraagt 600.000 kg (equivalent) vurenhout; voor andere gebruiksfuncties (nieuwbouw) is maximaal 300.000 kg toegestaan. Door de maximale vuurlast te delen door de werkelijk aanwezige vuurbelasting per m2 is te bereken hoe groot het brandcompartiment mag worden indien geen installatietechnische voorzieningen worden getroffen, ofwel bij gebruik van pakket I basis.

Bij inzet van pakket II, III of IV mag het brandcompartiment veelal een stuk groter worden. Bijvoorbeeld bij gebruik van rookdetectie en warmteafvoer (pakket II), toepasbaar bij een trage brandontwikkeling, is een factor 2 groter toegestaan. Bij een sprinklerinstallatie (pakket IV) is zelfs een factor 20, 25 of 33 haalbaar, omdat via de sprinkler een relatief hoog brandveiligheidsniveau wordt bereikt.

De tool Brandveilige hallen – nieuwbouw bepaalt voor elk specifiek geval óf NEN 6060 toepasbaar is.

Op basis van het Bouwbesluit en (indien van toepassing) NEN 6060 berekent de tool:

 • de brandwerendheidseis (aan een constructie) voor het instandhouden van vluchtroutes (over een vloer, trap of hellingbaan) bij brand in een ánder subbrandcompartiment (een compartiment waarin de vluchtroute zelf níet ligt);
 • de brandwerendheidseis voor de gevels (de vereiste weerstand tegen branddoorslag en -overslag (WBDBO)).

Deze eis wordt berekend op grond van het opgegeven gebruiksoppervlakte, de piekvuurbelasting, de hoogte en breedte van de gevels en hun afstand tot de perceelgrens.

 • de brandwerendheidseis voor eventuele brandwand(en) (de vereiste weerstand tegen branddoorslag (WBDBO));
 • de brandwerendheidseis voor de ‘hoofd’draagconstructie.

Hierbij gaat ’t om de primaire eis voor de brandwerendheid van de constructie tegen bezwijken en om secundaire eisen voor de constructie in verband met het voorkomen van branddoorslag en brandoverslag en veilig vluchten.

Voor hallen geldt in elk geval géén primaire eis als de hoogste verblijfsvloer lager ligt dan 5 m (eenlaagse hal). Secundaire, ‘indirecte’ eisen voor de constructie kunnen gelden vanwege het ondersteunen van:

 • een brandwerende scheiding (wand of vloer) tussen compartimenten;
 • een gevel waarvoor een hoge WBDBO-eis geldt, bijvoorbeeld vanwege een geringe afstand tot de perceelgrens of naburige bebouwing;
 • een constructie (zoals een trap of een deel van de vloer) die onderdeel is van de vluchtroute.