Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Nieuwsbrief Brandveilig+Staal – archief

Staal, een brandveilig bouwmateriaal, september 2015

NEN 6060 en norm integrale brandveiligheid parkeergarages. Grote brandcompartimenten vormen het leidend thema van deze septembereditie. Aan bod komt de NEN 6060, de nieuwe norm voor het bepalen van de brandveiligheid van grote compartimenten. De NEN 6060 is de vertaling en tegelijkertijd herziening van het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ (BvB), 2007, en de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’, 2007. Een van de verbeteringen t.o.v. de BvB is de nauwere aansluiting op NEN 6068, de norm voor de WBDBO-bepaling bij kleinere compartimenten. Voor de bepaling van de integrale brandveiligheid van parkeergarages (met compartimenten) van meer dan 1.000 m2, wil NEN een nieuwe norm produceren. De 'praktijk' kan meewerken aan de samenstelling via een nieuwe projectgroep. Geïntereseerden kunnen zich voor groepsdeelname aanmelden bij Marc Mergeay, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 297 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.

• Bouwen met Staal, editie 20, september 2015, naar de nieuwsbrief

Staal, een brandveilig bouwmateriaal, juni 2015

Veilige waarden kritieke staaltemperatuur en nieuwe Nationale Bijlage Eurocode 3. Het juni-nummer van de nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal introduceert het rapport ‘Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur bij ontwerp en aanbesteding’. Deze gratis publicatie van Bouwen met Staal biedt de minimale waarden voor de kritieke temperatuur van kolommen, liggers en trekstaven van gebouwconstructies, vervat in overzichtelijke grafieken en tabellen. Daarnaast besteedt de nieuwsbrief aandacht aan de onlangs gepubliceerde Nationale Bijlage (NB) 2015 bij de Eurocode 3 (NEN-EN 1993:1-2:2005+C2:2011). Aan de hand van de Eurocode en de nieuwe NB kan worden aangetoond dat de staalconstructie voldoet aan het Bouwbesluit 2012. De nieuwe NB verwijst nu naar de NEN-EN 13381 voor het beproeven en beoordelen van de brandwerende bescherming van staalconstructies (brandwerende plaat, mortel en verf). Hiermee is toepassing van de ENV 13381-4, NEN 7878 of NEN 6072 niet langer toegestaan. De praktische consequenties hiervan worden belicht in een artikel in Bouwen met Staal 244 (april 2014).

• Bouwen met Staal, editie 20, juni 2015, naar de nieuwsbrief

Staal, een brandveilig bouwmateriaal, maart 2015

Brandwerende coatings ofwel opschuimende verf, toegepast op staalconstructies van gebouwen, staan centraal in het maartnummer van de nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal. De editie belicht het seminar van de Technische Commissie Brandveiligheid van Bouwen met Staal – op 16 april a.s. bij Troned in Enschede – over de laatste wetenswaardigheden in regelgeving, beproeven en (vooral) het gebruik van brandwerende coatings in de projectpraktijk. Daarnaast komt de webtool Brandwerende coatings over het voetlicht. Deze tool biedt sinds een klein jaar (gratis en op elk gewenst moment) ondersteuning bij de verantwoorde keuze van brandwerende coatings, na selectie op onder meer profieltype en profielfactor, kritieke staaltemperatuur en de brandwerendheidseis voor de constructie.

• Bouwen met Staal, editie 19, maart 2015, naar de nieuwsbrief

Staal, een brandveilig bouwmateriaal, januari 2015

Nieuwe tools Nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal, januari 2015 presenteert twee nieuwe, gratis tools van Bouwen met Staal voor het brandveilig ontwerpen en detailleren in staal. De webtool 'Brandwerende platen en -mortel' ondersteunt bij het verkennen en kiezen van plaat- en mortelproducten voor het brandwerend beschermen van staalconstructies. 'Bepaling brandwerendheid gevelkolommen' heet het Excel-programma waarmee is vast te stellen of (inpandige) kolommen in de gevelzone aan of meerdere zijden een brandwerende bescherming nodig hebben. Het beschermende materiaal kan zijn: opschuimende coating, brandwerende plaat of brandwerende spuitmortel. 

• Bouwen met Staal, editie 18, januari 2015, naar de nieuwsbrief


Staal, een brandveilig bouwmateriaal, mei 2014

Webtool Brandwerende coatings en Excel-sheets voor dimensioneren staalconstructies op brand. De nieuwe webtool Brandwerende coatings helpt bij de keuze van brandwerende-coatingproducten voor het beschermen van staalconstructies. De tool, afgelopen maand gelanceerd, bevat op dit moment producten van Aalterpaint, Flame Guard, International Paint, PPG en Sika. Voor het berekenen van de kritieke staaltemperatuur van stalen kolommen en liggers én het bepalen van de benodigde dikte van een brandwerende coating of beplating stelt Bouwen met Staal een serie van negen Excel-sheets gratis beschikbaar via deze website. 

• Bouwen met Staal, editie 17, mei 2014, naar de nieuwsbrief


Staal, een brandveilig bouwmateriaal, maart 2014

Ontwerp-NEN 6079 en Hallenbouw volgens Bouwbesluit 2012. Het NEN heeft het ontwerp gepubliceerd van NEN 6079 'Brandveiligheid van grote compartimenten, risicobenadering'. Met deze nieuwe norm wordt risico-analyse met inzet van fysische brandmodellen verankerd in de regelgeving. Ook in de nieuwsbrief: 'Hallenbouw volgens het nieuwe Bouwbesluit'. Deze cursusmiddag geeft ontwerpers en adviseurs praktische houvast bij het ontwerpen van bedrijfshallen volgens de nieuwe voorschriften voor thermische isolatie en brandcompartimentering.

• Bouwen met Staal, editie 16, maart 2014, naar de nieuwsbrief


Staal, een brandveilig bouwmateriaal, januari 2014

Ontwerpmethode brandwerendheid staalplaat-betonvloeren en Nationaal Brandveiligheidscongres. Voor het brandwerend ontwerpen van staalplaat-betonvloeren op stalen liggers hebben SCI, CTICM, Arcelor Mittal en Bouwen met Staal een nieuwe, praktische methode ontwikkeld. De methode is vervat in een pakket, gratis MACS+-publicaties, waaronder een rekentool, rekenvoorbeelden, handleiding en achtergrondinformatie. Donderdag 17 april a.s. organiseert SBRCURnet in CineMec in Ede het Nationaal Brandveiligheidscongres 2014. Het congres staat dit jaar vooral in het teken van de brandveiligheid bij renovaties en transformaties.

• Bouwen met Staal, editie 15, januari 2014, naar de nieuwsbrief

Staal, een brandveilig bouwmateriaal, november 2013

Nieuwe norm grote brandcompartimenten en Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen. Begin 2014 verschijnt de NEN 6060, de nieuwe norm voor de brandveiligheid van grote brandcompartimenten. De norm dient als opvolger van de bestaande methoden Beheersbaarheid van Brand 2007 (BiZa) en Handreiking grote brandcompartimenten 2007 (VROM/M&I). In de norm zijn de maatregelenpakketten uit de beide oude publicaties verwerkt. Maar ten opzichte van deze voorgangers zijn belangrijke aanvullingen en verbeteringen doorgevoerd. Met de nieuwe Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen van SBR/CURNET kunnen ontwerpers, adviseurs en toetsers van hoogbouw (70 m of meer), bij gebrek aan prestatievoorschriften in het Bouwbesluit, het precieze niveau en de benodigde voorzieningen voor de brandveiligheid bepalen. De publicatie biedt daartoe breed gedragen, praktische strategieën op grond van brandrisico-scenario's en -analyses.

• Bouwen met Staal, editie 14, november 2013, naar de nieuwsbrief

Staal, een brandveilig bouwmateriaal, augustus 2013

Verordening Bouwproducten en norm woningsprinklers. De toepassing van woningsprinklers kan flink baat hebben bij de NEN 2077 ‘Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud’. Het ontwerp van deze norm en de roep om sprinklers in woningen worden belicht in de augustuseditie van de nieuwsbrief. Daarnaast wordt uitgebreid in gegaan op de Verordening Bouwproducten. De inwerkingtreding van de Verordening (per 1 juli jl.) brengt met zich dat bouwproducten voortaan alleen mogen worden geleverd als ze zijn toegerust met prestatieverklaring en CE-markering. De verplichting geldt (nog) niet voor producten waarvoor (nog) geen geharmoniseerde productnorm bestaat, zoals brandwerende verf.

• Bouwen met Staal, editie 13, augustus 2013, naar de nieuwsbrief

Staal, een brandveilig bouwmateriaal, april 2013

Staal en sprinklers. Liefhebbers van brandveilige gebouwen met onbeklede staalconstructies worden in het aprilnummer van 'Staal, een brandveilig bouwmateriaal' op hun wenken bediend. De nieuwsbrief-editie schetst de mogelijkheden van sprinklerinstallaties in gebouwen met een stalen draagconstructie. Voor meer informatie verwijst de uitgave naar de sprinkler-sectie op deze website.

Staal, een brandveilig bouwmateriaal, februari 2013

Nieuwe onderdelen BrandInformatieSysteem. Het digitale informatiesysteem van Bouwen met Staal voor het brandveilig gebruik van staal in de bouw, ofwel deze website, is onlangs uitgebreid met de brandveiligheidseisen en oplossingsrichtingen voor hallen, woningen, hoogbouw en parkeergarages. De aanvullingen worden geïntroduceerd in de februari-editie van de nieuwsbrief. Daarnaast vraagt de uitgave aandacht voor de cursus Hallenbouw volgens het nieuwe Bouwbesluit. Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op de veranderde brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 voor 'industriefuncties'. SBR en Bouwen met Staal houden op 14 maart a.s. Het programma wordt herhaald op 14 mei a.s.

• Bouwen met Staal, editie 11, februari 2013, naar de nieuwsbrief

Staal, een brandveilig bouwmateriaal, januari 2013

Brandwerendheid staalplaat-betonvloeren. Binnenkort lanceren CTICM, ArcelorMittal en Bouwen met Staal een nieuwe methode voor het bepalen van brandwerendheid van staalplaat-betonvloeren met stalen liggers. Deze nieuwsbrief biedt u een voorproefje. Meer informatie vindt u ook op deze website, klik hier. Ook in de nieuwsbrief: het boek Brand, de informatieve houvast voor iedereen die zich bezighoudt met het ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies op brandveiligheid. De uitgave van Bouwen met Staal is geheel afgestemd op de nieuwe Eurocode 3 voor staal.

• Bouwen met Staal, editie 10, januari 2013, naar de nieuwsbrief