Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Publicaties

Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid vernieuwd

Brandweer Nederland heeft een vernieuwde versie uitgebracht van de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Herziening van de bestaande publicatie uit 2012 was onder meer nodig om aan te sluiten bij de nieuwe Omgevingswet, klimaatverandering, energietransitie, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en op de nieuwe ‘basisprincipes van brandbestrijding’.

De vernieuwde handreiking dient voor de veiligheidsregio’s als leidraad om samen met andere actoren het regionale beleid omtrent de bluswatervoorziening en bereikbaarheid handen en voeten te geven. De handreiking biedt het raamwerk dat verder kan worden ingevuld, afhankelijk van regio-specifieke omgevingskenmerken en interventiekarakteristieken.

Om de bluswaterbehoefte binnen de regio nader te omschrijven, draagt de handreiking een zevental ordeningsthema’s aan: natuurlijke omgeving, gebouwde omgeving, technologische omgeving, vitale infrastructuur en voorzieningen, verkeer en vervoer, gezondheid en sociaal-maatschappelijke omgeving. Aan de hand van de beschrijvingen van deze thema’s is de bluswaterbehoefte vast te stellen voor alle mogelijke incidenten in de regio, óók van scenario’s die misschien minder waarschijnlijk zijn. De thema’s zijn zo ook voer voor het regionaal risicoprofiel. Veiligheidregio’s zijn bij wet verplicht om zo’n profiel op te stellen.

Basisprincipes van brandbestrijding

De Basisprincipes van brandbestrijding zijn in mei 2018 door Brandweer Nederland vastgelegd in de publicatie De hernieuwde kijk op brandbestrijding. Sinds juni vorig jaar gaat de brandweer volgens deze principes te werk.

Het gaat om vijf praktisch toepasbare beginselen en vuistregels, kort samengevat:

  1. Neem meer tijd (stop en denk na).
  2. Doe een buitenverkenning, met als doel de brand van buitenaf te ontdekken en eveneens van buitenaf te blussen.
  3. Beantwoord de drie kernvragen tijdens de buitenverkenning: waar zit de brand?; is de brand (van buitenaf) bereikbaar?; is voldoende koelend vermogen voorhanden?
  4. Bij een klein gebouw of kleine ruimten en voldoende koelend vermogen: kies voor een offensieve binneninzet, mits de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
  5. Schat het potentiële brandvermogen in en neem voldoende koelend vermogen mee.

Een korte persoonlijke toelichting op ‘De hernieuwde kijk’ komt van lector Brandweerkunde, Ricardo Weever, in deze video:

Daarnaast deelt een speciale website van IFV diverse initiatieven ter implementatie van de principes, via infographics, mini-documentaires en een poster met een schematische weergave van De hernieuwde kijk.