Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

Business Intelligence biedt brandweer meerwaarde

23 mei 2014

Business Intelligence draagt bij aan de optimalisatie van beleid en werk van de brandweer. Dat blijkt uit het ‘Position Paper Business Intelligence’ dat Brandweer Nederland onlangs heeft gepresenteerd aan de Raad van Brandweercommandanten.

Business Intelligence (BI) staat voor het methodisch verzamelen en analyseren van gegevens om besluitvormingsprocessen te ondersteunen en zo de prestaties van organisaties te verbeteren. Het verzamelen en analyseren gebeurt volgens de overeengekomen strategie van de organisatie en de bijbehorende interne informatiebehoeften. De informatie die hiermee wordt gegenereerd, is door de inzet van slimme technologie direct en flexibel te gebruiken binnen de werkprocessen. Bij de brandweer dient BI zich aan als een geschikt middel om data, kennis en inzichten die dikwijls verspreid binnen de brandweerorganisatie beschikbaar zijn, voor een ieder gebundeld toegankelijk te maken. De behoefte hieraan groeit, nu de brandweer in Nederland regionaliseert en korpsen groter worden, de professionalisering van de sector doorgaat, de inspectiedruk toeneemt én de samenleving en politiek in ons land steeds nadrukkelijker vraagt om transparantie en verantwoording. BI kan de brandweer specifieke diensten bewijzen bij bijvoorbeeld het leren van incidenten, het samenwerken en doorvoeren van innovaties bij repressief optreden en het verantwoorden van beleid en uitvoering aan gemeentebesturen en ministerie.

BI is voor de brandweer zeker geen volstrekt nieuw fenomeen. Veel veiligheidsregio’s zijn al actief in het systematisch verzamelen, beoordelen en verspreiden van informatie voor sturing en verantwoording. Zoals de informatie over incidenten: aantal meldingen, de daadwerkelijke uitrukken en de personele en materiële inzet daarbij. Vaak wordt deze informatie aangevuld met demografische en sociaal-economische gegevens over de betrokken objecten en mensen (gedupeerden, slachtoffers), waardoor zogeheten risicoprofielen ontstaan. Mede dankzij de voortschrijdende technologie kan BI ervoor zorgen dat de eigen data worden gekoppeld met externe data van bijvoorbeeld CBS, BAG en KvK. Integratie van deze data levert niet alleen verrijkte risicoprofielen op, maar ook nieuwe informatie over bijvoorbeeld prestaties, vakbekwaamheid en fysieke veiligheid bij brandweeroperaties.

Om van BI een succes te maken, is slimmer omgaan met data en samenwerking tussen verschillende regio’s wél van groot belang, menen de samenstellers van de Position Paper. Om die samenwerking te stimuleren en ondersteunen, is op MijnBrandweer een virtuele Business Intelligence Community in het leven geroepen. De leden van deze groep, op dit moment zo’n 120, komen ook enkele keren per jaar fysiek bijeen. ‘De data die in het kader van BI worden vastgelegd, zijn primair bedoeld voor de regio’s zelf’, stelt Mark Luijten. Hij is een van de redacteuren van de Paper en binnen Brandweer Nederland werkzaam als secretaris van de vraagorganisatie informatiemanagement. ‘Momenteel wordt geïnventariseerd wat binnen regio’s al voorhanden is en wat doorontwikkeling verdient. Op grond hiervan wordt een actieplan opgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan standaardisatie van data, gegevensuitwisseling, analysefunctionaliteiten én uniforme definities van (vak)termen en begrippen’, aldus Luijten. ‘De gedachten gaan uit naar een landelijke voorziening, een ‘datawarehouse’, gericht op de eigen bedrijfsvoering (sturen, verantwoorden, vergelijken en leren) maar ook toepasbaar voor risicobeheersing binnen de gehele regio.’

De statische informatie uit BI is niet bruikbaar voor aanbieders van brandveiligheidsproducten. Het is geen marktinformatie. Luijten: ‘BI gaat over gemiddelden en trends. We leggen bijvoorbeeld niet vast in welke gebouwen de brandscheidingen niet voldoen en daardoor meer risico bieden op branddoorslag of brandoverslag. Op basis van grote aantallen incidenten en brandonderzoek kunnen we wel algehele voorspellingen gaan doen, maar niet op individuele cases. De informatie blijft waarschijnlijk voor intern gebruik.’

  • Voor meer informatie over Business Intelligence bij de brandweer en het downloaden van de Position Paper: www.brandweernederland.nl