Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Zorgen voor inspectiecertificering brandmeldinstallaties

10 augustus 2017

Sinds januari 2015 zijn zorginstellingen verplicht om de brandmeldinstallatie in hun gebouw te voorzien van een inspectiecertificaat. Om de instellingen hiervoor voldoende tijd te gunnen, heeft de overheid de jaren 2015 en 2016 aangemerkt als overgangsjaren. Vorig jaar zijn de veiligheidsregio’s en gemeenten begonnen met handhaving. Hierbij is 31 december 2016 veelal aangehouden als de uiterste datum waarop de certificering geregeld dient te zijn.

Bij een meting op 8 november 2016 blijkt echter dat slechts 22% van de installaties met een certificaat is toegerust. Ondertussen ontvangen ActiZ (de landelijke organisatie voor zorgondernemers) en VGN (brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg in ons land) veelvuldig zorgwekkende signalen van de aangesloten leden over de certificeringsprocedures. Deze procedures zouden de zorginstelling veel tijd en kosten vergen, zonder merkbare verbetering van de brandveiligheid.

Aanleiding voor de beide organisaties om de knelpunten en mogelijke oplossingen nader te laten onderzoeken. De onderzoeksresultaten zijn onlangs vastgelegd in dit rapport. Hierin heeft onderzoeksbureau Octaaf Advies de bevindingen opgetekend van in totaal 53 zorginstellingen.

Over het algemeen vinden de instellingen dat de manier waarop de inspectiecertificering wordt uitgevoerd onvoldoende aansluit bij de zorg en haar specifieke gebruikers. Ze stuiten op onvoldoende capaciteit bij inspectiebedrijven en een gebrekkige aanpak door onderhouds- en branddetectiebedrijven. Daarnaast constateren ze verschil in interpretatie van de eisen tussen de verschillende betrokken partijen. Ook wordt een peildatum voor de geldigheidsduur van het inspectiecertificaat gemist. Zelf erkennen de zorginstellingen dat ze vaak laat het initiatief tot certificering hebben genomen.

Inmiddels zijn ActiZ en VGN naar aanleiding van het onderzoek in gesprek met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat verantwoordelijk is voor de inspectiecertificeringen. Het CCV herkent de conclusies van het onderzoek en wil samen met de branches de knelpunten aanpakken. Het beraad heeft geresulteerd in een plan met de volgende acties:

  • het CCV bereidt een herzien inspectieschema voor, waarin duidelijker wordt aangegeven welke punten worden geïnspecteerd en wat het criterium is waaraan elk punt moet voldoen. Hierbij komt de nadruk te liggen op de mogelijkheden voor gelijkwaardige oplossingen;
  • de frequentie van inspecties zou in sommige gevallen omlaag kunnen. Zo zijn gebouwen van minder dan 1.000 m2 nu nog jaarlijks inspectieplichtig. Dat kan overgaan naar één keer per drie jaar, onder de voorwaarde dat alle brandveiligheidsvoorzieningen worden gecontroleerd in het onderhoudsrapport;
  • de zorgorganisaties en het CCV onderzoeken de mogelijkheden voor voorlichting van inspecteurs, gericht op risicogerichte inspecties in de zorg;
  • ActiZ en VGN, inspectiebedrijven, het CCV en bij voorkeur ook Brandweer Nederland verzorgen gezamenlijke bijeenkomsten voor zorginstellingen waarbij de onderwerpen inspectie en certificering uit de doeken worden gedaan;
  • CCV opent een meldpunt waar zorginstellingen hun reacties kwijt kunnen op verschillen van inzicht in de praktijk tussen onderhoudsbedrijven en inspectiecertificeringsbedrijven;
  • ActiZ en de VGN leggen contacten met Brandweer Nederland over de uitkomsten van het onderzoek, met het oog op de handhavingstaak van de brandweer.
  • ActiZ en de VGN brengen het onderzoeksrapport onder de aandacht van het zorgbrede programma ‘Naar een betere brandveiligheid in de zorg’, waarin ook het ministerie van VWS participeert.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey