Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Tweede Kamer stemt in met Omgevingswet

10 juli 2015

Met een ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer afgelopen week de Omgevingswet aangenomen. De wet moet in 2018 in werking treden en een streep zetten door de versnipperde en complexe regelgeving die veelal in langdurige procedures resulteert. ‘In de Omgevingswet gaan 26 sectorale wetten op. Hierdoor hebben we straks één loket en één vergunning’, stelt de verantwoordelijke minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. ‘Het aantal regels wordt kleiner en de procedures korter. Bovendien biedt de wet meer keuzevrijheid aan ondernemers en particulieren en nodigt uit tot ontwikkeling en experiment.’

De Omgevingswet maakt ’t bijvoorbeeld eenvoudiger om bestemmingsplannen tijdelijk te wijzigen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de procedure voor tijdelijke verplaatsing van winkels vanwege verbouwing teruggebracht van 26 weken naar zo’n 8 weken. Ook de opties van vergunningvrij aan- of uitbouwen of het plaatsen van bijgebouwen worden verruimd. Zo is voor een extra woongelegenheid voor mantelzorg op het achtererf van de woning niet langer een vergunning vereist. Een hoofdgebouw mag voortaan vergunningvrij worden uitgebreid met 4 m. Dat was 2,5 m. De Omgevingswet biedt volgens het Rijk meer ruimte om te experimenteren. Bij nieuwe (bouw)methoden en technieken die stuiten op de grenzen van de regelgeving, kan de experimenteerbepaling soelaas bieden.

Ook al is de wet pas over drie jaar van kracht, het Rijk maakt vaart met de implementatie van de nieuwe regels. Over de organisatie en inhoud hiervan is overeenstemming bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interdepartementaal Provinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen. De afspraken met deze koepelorganisaties zijn op 1 juli bekrachtigd met een bestuursakkoord.

Naar de kosten van de Omgevingswet (invoering, toezicht, handhaving) wordt op dit moment onderzoek gedaan. Over de financiering spraken PvdA en SP een maand geleden nog hun zorgen uit. Eerder onderzoek naar de wet geeft aan dat de uiteindelijke totale baten van de Omgevingswet beduidend hoger zullen uitvallen dan de totale kosten. De lopende kostenstudie wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond.

  • www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
  • De inhoud van de wet, artikelsgewijze toelichtingen, de parlementaire stukken, een dossier over de stelselherziening omgevingsrecht en wetenswaardige jurisprudentie is verzameld op: www.omgevingswet.nl
  • Foto: uitbreiding vrijstaande woning met extra verdieping, Rotterdam (Architéma Architectuurstudio). Gezien de omvang blijft voor dit soort toevoegingen een (omgevings)vergunning benodigd.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey