Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Op weg naar uniforme norm voor integrale brandveiligheid parkeergarages

18 augustus 2015

Woensdagmiddag 16 september a.s. organiseert NEN een interessante informatiebijeenkomst rond de geplande ontwikkeling van een norm voor de integrale brandveiligheid van parkeergarages. Deze norm moet een uniforme methode gaan bieden voor analyse en vaststelling van de werkelijke risico’s op het ontstaan en de uitbreiding van brand in parkeergarages, zowel ondergronds als geheel of gedeeltelijk bovengronds. De norm gaat aansluiten op het ‘risicodenken’ zoals onder meer door het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt omarmd en gepropageerd.

De behoefte aan een eenduidige bepalingsmethode vindt zijn oorsprong in een veelvoorkomende discrepantie tussen de huidige brandregelgeving voor parkeergarages en de projectpraktijk. Het Bouwbesluit 2012 merkt parkeergarages aan als ‘overige gebruiksfunctie’, waarbij een brandcompartiment maximaal 1.000 m2 mag bedragen. Deze beperking geldt voor zowel gesloten garages als (deels) open, natuurlijk geventileerde parkeervoorzieningen. In de praktijk is deze limiet veelal een ‘heet hangijzer’. Bij parkeergarages kunnen relatief kleine compartimenten economisch gezien ongunstig uitpakken (hogere uitvoeringskosten, groter beslag op parkeerbeheer). Ook zijn ze uit het oogpunt van logistiek en sociale veiligheid minder gewenst.

Om grotere compartimenten mogelijk te maken, wordt daarom een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Daarbij dient bij het bevoegd gezag te worden aangetoond dat de garage (ten minste) eenzelfde brandveiligheidsniveau haalt als bij strikte toepassing van de Bouwbesluit-voorschriften. Dat gelijkwaardige niveau is te bereiken door inzet van bijvoorbeeld een ventilatiesysteem, rookbeheersingssysteem, brandmeld- of sprinklerinstallatie of een combinatie van dergelijke maatregelen.
Elk beroep wordt (uiteraard) getoetst aan de prestatie-eisen in het Bouwbesluit. Dat brengt met zich mee dat, verspreid over ons land, gelijkwaardigheidsvoorstellen met overeenkomstige doelen en met dikwijls overeenkomstige oplossingen toch vaak verschillend worden beoordeeld en tot verschillende uitkomsten leiden.

Een nieuwe, integrale norm dient deze pluriformiteit een halt toe te roepen. Voor de toepassing van de verschillende brandveiligheidsconcepten zal de norm onderscheid maken tussen ondergrondse en (semi-)bovengrondse garages. Waar relevant, zal de norm aansluiten op bestaande normen, waaronder in elk geval de NEN 6060 ‘Brandveiligheid Grote brandcompartimenten’, NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering’ en NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’.

De informatiebijeenkomst van 16 september bij NEN in Delft dient als eerste, publieke aanzet tot het normalisatiewerk. Tijdens de meeting worden noodzaak en nut van de integrale brandveiligheid van parkeergarages op grond van risicoanalyse én van de toekomstige norm uit de doeken gedaan door Michiel Rhoen (Veiligheidsregio Utrecht), Nico Scholten (ERB), Peter van de Leur (DGMR), Wim van Vlieren (Q-Park) en Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal en Normcommissie brandveiligheid bouwwerken).

Tijdens de discussie kunnen inleiders en deelnemers hun wensen en verwachtingen van de nieuwe norm kenbaar maken. Wie straks aan de normontwikkeling een inhoudelijke bijdrage wil (en kan) leveren, meldt zich aan voor de projectgroep. Dit expertise-platform gaat opereren onder auspiciën van de Normcommissie brandveiligheid bouwwerken. Deelname aan de groep staat vooral open voor exploitanten van parkeergarages, brandveiligheidsadviseurs en medewerkers van brandweer en bouwtoezicht, certificerende instellingen, onderzoek- en kennisorganisaties en landelijke (branche-)organisaties van producenten en leveranciers van installatietechnische en bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen.

Meer informatie over deelname en werkwijze van de groep volgt tijdens de informatiebijeenkomst. Vooraf ontvangen de deelnemers aan de informatiebijeenkomst het concept-normontwikkelingsplan. Dat gebeurt ná aanmelden voor de bijeenkomst op www.nen.nl/evenementen. Het programma van de bijeenkomst en aanvullende informatie is hier te vinden. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

  • Foto: Het nieuwe gemeentehuis van Hardenberg (geopend in juni 2013) beschikt over een ondergrondse, drielaagse parkeergarage met 468 parkeerplaatsen en enkele oplaadpunten voor elektrische auto’s. Omwille van de openheid is de gehele parkeergarage uitgevoerd als één brandcompartiment. Hiertoe heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs gekozen voor een gelijkwaardig brandveiligheidsconcept met een sprinklerinstallatie in de garage en in het bovenliggende stadhuis. Met CFD-berekeningen is aangetoond dat de garage voldoende wordt geventileerd. Foto: Homij Technische Installaties.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey